Лого на Марина Кейп Апарт хотел в Ахелой

Политика за защита на личните данни

Марина Кейп (наричано по-долу за краткост „Хотел“ и/или „Контрольор“) е дружество, вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, водени в Агенцията по вписванията с адрес: Ахелой 8217, тел. +359 596 20 000 Email: office@marinacape.bg;

Защита на данни

Хотелът като администратор на данни събира и обработва определена информация за физически лица.

Тази информация може да се отнася за служители на хотела, мениджъри, клиенти и гости, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има отношения или би искал да установи бизнес контакт.

Тази Политика за защита на личните данни урежда как личните данни трябва да се събират, обработват и съхраняват, за да отговарят на стандартите на организацията на Администратора и да са в съответствие със законовите изисквания.

Настоящата Политика за защита на личните данни е издадена въз основа на Закона за защита на личните данни и неговите разпоредби за използването му с изменения („Българско законодателство“) и Общ регламент за защита на данните (GDPR) (ЕС) 2016/679.

Какви лични данни събираме и защо ги събираме

Може да събираме лични данни за вас, когато използвате нашия уебсайт или когато избирате нашите услуги. В повечето случаи ние изискваме Вашите лични данни с цел подписване на договор, спазване на законово задължение или защита на нашия правен интерес. В определени случаи обработваме данни въз основа на вашето съгласие.

 • В зависимост от използваните услуги, ние може да събираме и обработваме следната информация за Вас:
 • Име на лице, граждански номер (за регистрация на хотел и издаване на фактура, при поискване), дата на раждане и пол;
 • Данни за контакт – пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес (имейл);
 • Записи на видеокамери за гарантиране на нашата и вашата сигурност;

Нашите ръководни принципи:
Ние стриктно спазваме някои основни задължителни принципи при обработката на вашите лични данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
 • Личните данни се събират за конкретни, изрични и легитимни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са подходящи, свързани и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
 • Личните данни са точни и актуални при необходимост;
 • Личните данни се съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на съответните лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
 • Личните данни се обработват по начин, осигуряващ адекватно ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба,
 • унищожаване или увреждане чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки.

Каква е целта на обработването на лични данни?
Ние обработваме лични данни, събирани най-често със следните цели:

При подписване и изпълнение на договор – по отношение на регистрация на гости в хотела, изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за предоставените Ви услуги; за целите на известия, свързани с нашите услуги.

При изпълнение на законово задължение – за изпълнение на задължения, предвидени в Закона за туризма, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове по отношение на правилното и законосъобразно счетоводно отчитане; в информационни задължения към всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съда; при извършване на онлайн резервация (дистанционна продажба) и продажба извън нашия хотелски обект;

С Ваше съгласие – за директен маркетинг на нашите продукти и услуги.

Въз основа на нашия легитимен интерес – извършване на видеонаблюдение в нашите търговски обекти;

Какви са вашите права:

Статиите на този сайт може да включват вградено съдържание (напр. видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Когато събираме и обработваме вашите лични данни, вие имате право на:

Информация за обработваните Ви лични данни и достъп до събраните Ви лични данни;

Корекция/допълване при неточни/непълни данни – по ваша инициатива или по инициатива на хотела;

Изтриване на лични данни при наличие на законови основания за това;

Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от хотела, при наличие на законови основания за това;

Преносимост на личните данни между отделни администратори – това ви дава право да получите вашите данни от хотела и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за използване формат;

Възражение срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това;

Право на защита по съдебен или административен ред, ако правата Ви са били нарушени;

Можете да защитите правата си като ни пишете на: office@marinacape.bg

Ние съхраняваме вашите лични данни в съответствие с целта, за която са събрани, и в законоустановените срокове.

Кога можем да разкрием вашите лични данни:

Ние прилагаме набор от мерки за защита на вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Хотелът използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Ние не предоставяме на трети страни вашите лични данни, преди да сме сигурни, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се опитваме да извършваме строг контрол за постигане на тази цел. Някои от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и експерти, колекторски фирми и адвокатски кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и представители и др.

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити при определени обстоятелства, предвидени в закона. Например, вашите лични данни могат да бъдат разкрити на трети страни с вашето изрично съгласие или с разрешение на Комисията за защита на данните. В определени случаи предоставянето на лични данни е задължително, за да спазим нашите законови изисквания като: Регулаторни органи, включително държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура и др., където трябва да предоставим лични данни в в съответствие с действащото законодателство. Ако е необходимо или подходящо, можем да предоставим вашите лични данни за целите на националната сигурност или за въпроси от обществен интерес.

Проследяващи бисквитки

Използваме „бисквитки“, за да направим вашето посещение на нашия уебсайт по-приятно и да предоставим използването на определени функции на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се записват на крайното устройство, от което посещавате нашия уебсайт. Някои бисквитки, „сесийни бисквитки“, се изтриват, когато затворите браузъра си. Други бисквитки остават на вашето крайно устройство и позволяват на нас или на нашите партньори да разпознаем браузъра ви при следващо посещение („постоянни бисквитки“). Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте наясно с настройката на бисквитките и да решите да ги приемете поотделно или да изключите приемането на бисквитки за отделни случаи или като цяло. Можете да намерите допълнителна информация в раздела за помощ на вашия интернет браузър. Отказът от отговорност за бисквитките може да ограничи функционалността на нашия уебсайт. Различаваме системни „бисквитки“ и промоционални „бисквитки“. Системните бисквитки са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт. Отказът от отговорност за бисквитките ще промени изживяването ви при сърфиране на нашия уебсайт и определени услуги на нашия уебсайт няма да могат да се използват. Промоционалните бисквитки се запазват при зареждане на уебсайта и ни помагат да анализираме обобщените данни относно нашите посетители, например как достигат до нашия уебсайт, колко време прекарват в него, дали това е първото им посещение, как преглеждат съдържанието на нашия уебсайт . Може също така да стигнем до заключение относно успеха на нашите маркетингови кампании.

Кога изтриваме вашите лични данни?

Съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива, унищожаването се извършва в определените от нас срокове (30 дни видеонаблюдение) и след окончателното уреждане на всички наши финансови проблеми. Ние не съхраняваме вашите данни за неопределен период от време.

Трансфер между държави

Трансферът, съхраняването и обработката на лични данни се осигурява от съвременни технически средства. Хотелът няма да прехвърли вашите данни извън ЕИП, без да спазва законовите възможности и ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на вашата информация.

Унищожаване

ведомости – 50 години;
счетоводна документация и финансови отчети – 10 години;
документи за данъчен и осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
всички останали превозвачи – 5 години, ако в законодателството не е предвиден по-кратък срок;
записи от видеонаблюдение – 30 дни;
При изтичане на срока за съхранение носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да бъдат унищожени.

Когато периодът на съхранение изтече, данните се унищожават възможно най-скоро чрез унищожаване на твърдите носители чрез раздробяване. Техническият носител се унищожава чрез изтриване и изтриване на съответните файлове от компютрите и системите на Компанията.

Промени в тази Политика за защита на личните данни

Тази Процедура за защита на личните данни може да бъде променяна с течение на времето. Тези промени ще бъдат валидни веднага след оповестяването им. Редовният преглед на тази страница гарантира, че винаги ще сте наясно какъв вид информация събираме, как и за какви цели хотелът я използва и при какви обстоятелства (ако има такива) ще я споделяме с други страни.